Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

AGA - Apicultors Gironins Associats

Els apicultors poden sol·licitar fins el dia 23 de maig de 2015, els ajuts per la pol·linització que tenen per objectiu afavorir l’increment de la pol·linització que fan les abelles mitjançant el manteniment del nombre d’arnes durant un període mínim de tres mesos Accediu a la pagina de la Generalitat

Poden ser beneficiàries i perceptores d’aquests ajuts les persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, persones apicultores, professionals o no, que siguin titulars d’una explotació apícola situada dins l’àmbit territorial de Catalunya, i que compleixin els requisits següents:

a) portar actualitzat el Llibre de registres de l’explotació ramadera;

b) tenir inscrita l’explotació al Registre d’explotacions ramaderes amb anterioritat a l’1 de gener de l’any de la convocatòria corresponent, amb un nombre d’arnes igual o superior a cinquanta;

c) tenir identificades individualment totes les arnes de l’explotació amb el número de registre atorgat a l’explotació, i tenir l’abellar identificat d’acord amb la normativa vigent;

d) si qui sol·licita l’ajut és una persona física, estar empadronat en un municipi de Catalunya.

e) si qui sol·licita l’ajut és una persona jurídica, tenir el domicili social a Catalunya.

f) si qui sol·licita l’ajut és una comunitat de béns, els seus integrants han d’estar empadronats a Catalunya.

g) haver estat sotmès al programa sanitari que estableix la normativa vigent.

S’entén per persona apicultora professional la que acrediti la condició d’agricultora professional, d’acord amb el que estableix l’article 2.5 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, i que estigui inclosa en el sistema especial per a persones treballadores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es.

 L’import de l’ajut no pot ser superior a 8,50 euros per arna, en el cas de persones apicultores professionals, i de fins a un màxim d’1,50 euros per arna, en el cas de persones apicultores no professionals (el nombre màxim d’arnes subvencionables serà el consti al REGA actualitzat amb anterioritat a l’1 de març d’enguany i que figurin inscrites en el Registre d’explotacions ramaderes. El nombre d’arnes subvencionables serà igual o superior a 50, amb un màxim de 750 per explotació (en cas de persona jurídica, el nombre màxim d’arnes subvencionables és de 750 per cadascuna de les persones sòcies beneficiàries que acreditin la condició de persona apicultora professional)).

En cas que l’import sol·licitat subvencionable superi el pressupost màxim que estableix la convocatòria, es procedirà al prorrateig entre les persones perceptores de l’ajut.