Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Recordatori Curs d'aprofundiment en l'anàlisi sensorial de la mel

Recordatori Curs d'aprofundiment en l'anàlisi sensorial de la mel en Santa Coloma de Farners, Octubre 2015

Obrir arxiu

Recordatori dels tràmits obligatoris

Aquest any, i per canvis de normativa, la secretaria de l’associació està obligada a guardar de cada associat una còpia dels següents documents per a possibles inspeccions:
- Fotocòpia del Full d’Explotació actualitzat al 2015.
- Fotocòpia de cartilla sanitària amb el registre dels tractaments aplicats (si teniu cartilla).
- Fotocòpia del full de registre de tractaments veterinaris (si teniu carpeta negra).
- Fotocòpia del full de registre d’actuacions signat pel veterinari (si teniu carpeta negra).
Full d’explotació.
Heu de fer l’actualització del cens de la vostra explotació entre el:
1 de gener i el 28 de febrer del 2014.
Ès important que al nou document actualitzat que us entreguin, reviseu que a la secció referent a “Espècies Abelles” i a l’apartat “CAPACITAT” hi consti la quantitat d’arnes autoritzades a la vostra explotació, i a l’apartat “CENS” hi consti la quantitat d’arnes que heu declarat al fer el nou cens.
La quantitat d’arnes censades no pot ser mai superior a la “CAPACITAT” de la vostra explotació.
Els apicultors transhumants heu de comprovar que tant la “CAPACITAT” com el “CENS” us queda registrat a les caselles destinades a la transhumància.
L’assegurança apícola obligatòria que us contractarem, serà pel número d’arnes censades al 2015.
Cartilla sanitària.
Pels que teniu la cartilla sanitària, heu d’apuntar la data d’inici del tractament contra varroa, el producte aplicat, el lot, la caducitat, i la quantitat d’arnes tractades.
Si voleu ja podeu apuntar la data en la que teniu previst fer la retirada del tractament.
Full de Registre de tractaments veterinaris.
Pels que no teniu cartilla sanitària, el registre dels vostres tractaments els heu de fer amb aquest imprès. (Us adjunto còpia de mostra).
Full de registre d’altres actuacions, inspeccions i controls.
Pels que no teniu cartilla sanitària, en aquest imprès signarà el veterinari conforme heu passat la campanya sanitària. (Us adjunto còpia de mostra).
ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ A LA SECRETARIA:
Pels que teniu cartilla sanitària:
Heu d’enviar:
- La cartilla sanitària amb l’original del Full d’Explotació actualitzat a l’interior.
Pels que teniu la carpeta negra amb anelles:
Heu d’enviar :
- Original del Full d’Explotació actualitzat.
- Full de Registre de tractaments.
- Full de Registre d’altres actuacions, inspeccions i controls.
Aquesta documentació l’heu de fer arribar per correu certificat a:
APICULTORS GIRONINS ASSOCIATS
Apartat de correus, 93
17820 BANYOLES
També podeu aprofitar a entregar-me aquesta documentació el dia de la propera Assemblea General de Socis que celebrarem a finals de gener. Properament us confirmaré el lloc, la data i el programa.
Si algun associat desitja que es tracti algun tema en concret el dia de l’assemblea, m’ho comuniqueu per afegir-lo al programa que estic confeccionant.
També us adjunto l’imprès “Sol·licitud per encendre foc pels treballs apícoles” per si voleu aprofitar a tramitar-ho en anar a la vostra Oficina Comarcal del DARP.
Per qualsevol dubte quedo a la vostra disposició.
Rebeu una cordial salutació.
Carles López
Telf. 972 58 08 70 – Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .
Secretari d’Apicultors Gironins Associats.

Sol.licitud per encendre foc, Treballs apicoles

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal

En el període comprès el 15 de març i el 15 d'octubre queda totalment prohibit encendre foc, sigui quina sigui la finalitat. En especial no es podrà fer foc per:

* Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

* Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.

* Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, encendre foc per dur a terme les activitats anteriors, amb una autorització diferent per cada cas:

* Autorització de fer foc per la realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya que consisteix en fer fum vora les arnes d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març.

* Autorització per realitzar treballs forestals que generen restes vegetals en període d'alt risc d'incendi forestal, d'acord amb el decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

* Autorització per fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta, d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març.

Impres de sol.licitud

Ajuts pol.linització sector apícola any 2015

Els apicultors poden sol·licitar fins el dia 23 de maig de 2015, els ajuts per la pol·linització que tenen per objectiu afavorir l’increment de la pol·linització que fan les abelles mitjançant el manteniment del nombre d’arnes durant un període mínim de tres mesos Accediu a la pagina de la Generalitat

Poden ser beneficiàries i perceptores d’aquests ajuts les persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, persones apicultores, professionals o no, que siguin titulars d’una explotació apícola situada dins l’àmbit territorial de Catalunya, i que compleixin els requisits següents:

a) portar actualitzat el Llibre de registres de l’explotació ramadera;

b) tenir inscrita l’explotació al Registre d’explotacions ramaderes amb anterioritat a l’1 de gener de l’any de la convocatòria corresponent, amb un nombre d’arnes igual o superior a cinquanta;

c) tenir identificades individualment totes les arnes de l’explotació amb el número de registre atorgat a l’explotació, i tenir l’abellar identificat d’acord amb la normativa vigent;

d) si qui sol·licita l’ajut és una persona física, estar empadronat en un municipi de Catalunya.

e) si qui sol·licita l’ajut és una persona jurídica, tenir el domicili social a Catalunya.

f) si qui sol·licita l’ajut és una comunitat de béns, els seus integrants han d’estar empadronats a Catalunya.

g) haver estat sotmès al programa sanitari que estableix la normativa vigent.

S’entén per persona apicultora professional la que acrediti la condició d’agricultora professional, d’acord amb el que estableix l’article 2.5 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, i que estigui inclosa en el sistema especial per a persones treballadores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es.

 L’import de l’ajut no pot ser superior a 8,50 euros per arna, en el cas de persones apicultores professionals, i de fins a un màxim d’1,50 euros per arna, en el cas de persones apicultores no professionals (el nombre màxim d’arnes subvencionables serà el consti al REGA actualitzat amb anterioritat a l’1 de març d’enguany i que figurin inscrites en el Registre d’explotacions ramaderes. El nombre d’arnes subvencionables serà igual o superior a 50, amb un màxim de 750 per explotació (en cas de persona jurídica, el nombre màxim d’arnes subvencionables és de 750 per cadascuna de les persones sòcies beneficiàries que acreditin la condició de persona apicultora professional)).

En cas que l’import sol·licitat subvencionable superi el pressupost màxim que estableix la convocatòria, es procedirà al prorrateig entre les persones perceptores de l’ajut.